ماالفرق بين web server و web browser

زماني‌که صحبت از World Wide Web مي شود مهمترين واژه هايي که به چشم مي آيد Application server و Web Server است که با توجه به تشابه هايي که در اين بين وجود دارد ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند. This is Opera Browser

2023-02-01
    موقع غ
  1. 0Windows Small Business Server, Windows NT 5
  2. 0
  3. Linux